Batat, ca. 0,35kg

1,74
4,97 /kg

Fresh. ca. 0,35. 4,98/Kg.