FXA Brytbladkniv 18mm

2,49
2,49 /kg

x
Kesko. 1st. 2,49/Kg.