FXA Brytbladkniv 18mm

2,74
2,74 /kg

x
Kesko. 1st. 2,74/Kg.