Huvudkål, ca.2kg

2,49
1,25 /kg

Fresh. ca. 2 kg. 1,24/Kg.